Školská rada

Složení školské rady:

Marek Pečer (předseda)
Ing. Marie Brücková
Jana Černá
Ing. Jana Florianová
Mgr. Zdeněk Juránek
Mgr. Lucie Krausová
Mgr. Yveta Krebsová
Mgr. Jana Nováková


Dokumenty ke stažení

Školská rada zřízená dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
S odvoláním na výše uvedené ustanovení Rada města Moravský Krumlov zřídila školské rady při základních školách zřizovaných Městem Moravský Krumlov, stanovila počet členů školské rady na 9 a vydala volební řád.
Tři členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, tři členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané základní školy a tři členy za zřizovatele jmenuje Rada města.
Funkční období členů školské rady je tři roky.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada
1. Školská rada  vykonává své působnosti v návaznosti na ustanovení § 168 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.
2. Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních škole,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.