O škole

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace
Adresa náměstí Klášterní 134, 672 01 Moravský Krumlov
IČO 49439324
IZO ředitelství 600 127 621
IZO
základní škola
102 855 722
IZO školní družina 119 300 249
Zápis školy Školský rejstřík vedený MŠMT
Právní forma Příspěvková organizace
Zřizovatel Město Moravský Krumlov, okres Znojmo náměstí Klášterní 125, 67211 Moravský Krumlov
Zřizovací listina

Úplné znění zřizovací listiny č.j. 4731/2002 ze dne 30.10. 2002 příspěvkové organizace Města Moravský Krumlov ve znění dodatků
č. 1, č. j. 2105/2003 ze dne 24. 3. 2003, č. 2 č. j. 123/2005 ze dne 19.12. 2005 a č. 3 č. j. 22611/2008 ze dne 10.11. 2008

Telefon Škola 515322254
Školní jídelna 778 113 398
Fax 515300759
E-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webové stránky  www.klasternizs.cz
Kontaktní osoba pro poskytování informací Mgr. Lucie Krausová
zástupce ředitele školy
tel.: 778 113 386
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Úřední hodiny:
Po-Pá  7:00 - 16:00 hod.
Činnosti, které příspěvková organizace vykonává Základní škola v sídle školy
Školní jídelna v sídle školy
Školní družina v sídle školy
Ředitel organizace

RNDr. František Vrána
Jmenovaný Radou města Moravský Krumlov v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a usnesení z 31. schůze Rady města ze dne 4. 6. 2012.

Poskytované vzdělávání

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřeně problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.
Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školní družině.

Vyučované obory vzdělávání

79-01-C/01 Základní škola, rámcový vzdělávací program, délka vzdělávání 9 roků

Forma vzdělávání denní

 

Pravomoci ředitele školy

 • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb
 • odpovídá za to, že škola, školní družina a školní jídelna poskytují vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a schválenými učebními dokumenty
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady
 • zajišťuje, aby zákonní zástupci žáků a žáci byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání
 • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených MŠMT
 • odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole a školském zařízení
 • stanovuje organizaci a podmínky provozu škol a školských zařízení
 • odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle ustanovení školského zákona v souladu s účelem, na který byly přiděleny
 • předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného MŠMT
 • rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v případech vymezených školským zákonem
 • plní všechny úkoly zaměstnavatele vůči všem zaměstnancům příspěvkové organizace
 • ředitel školy rozhoduje o těchto právech a povinnostech v oblasti státní správy - přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 školského zákona
 • odkladu povinné školní docházky podle § 37
 • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst.2
 • přijetí k základnímu vzdělávání podle § 49 odst. 1
 • povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2
 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6
 • snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4
 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41

Možnosti odvolání

 • proti všem rozhodnutím ve věcech práv a povinností v oblasti státní správy je přípustné odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje prostřednictvím ředitele školy. Odvolací lhůta je 15 dní.

Nejdůležitější právní předpisy

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • zákone č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 410/2004 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací

 • Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (telefonicky, osobně) nebo písemně (poštou, osobně, faxem, elektronickou poštou nebo na nosiči dat).
 • Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace může povinná osoba sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.
 • Není-li žádost vyřízena ústně, v případě ústních žádostí, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možností pořízení kopie) nebo na paměťových mediích).
 • Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží.
 • Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
 • Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli.
  • Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta rozhoduje pověřený pracovník. Lhůtu může pověřený pracovník prodloužit nejvýše o 10 dní pouze z těchto důvodů:
  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách povinné osoby, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
  • konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti
  • konzultace mezi více organizačními útvary povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.
 • Pověřený pracovník je povinen prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení.
 • Pokud povinná osoba odmítne zcela nebo zčásti poskytnout informace žadateli, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí, které je správním rozhodnutím a musí obsahovat tyto náležitosti:
   • název a sídlo povinného subjektu
   • číslo jednací a datum vydání rozhodnutí
   • označení žadatele o informaci
   • výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované žadatelem
   • odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení práva na informace s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů
   • poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době podání odvolání
   • vlastnoruční podpis statutárního orgánu povinné osoby s uvedením jména, příjmení a funkce
   • jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka
 • Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou.
 • Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, povinná osoba přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací. 

Úhrada za poskytnutí informace

 • Povinná osoba je oprávněna požadovat náhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.
 • Povinná osoba je povinna žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad

Pořízení kopie

 • formát A4 – jednostranný 2 Kč/str., oboustranný 3 Kč/str., při horší kvalitě příplatek 1 Kč/str.
 • formát A3 – jednostranný 4 Kč/str., oboustranný 6 Kč/str., při horší kvalitě příplatek 1 Kč/str.

Tisk na tiskárně

 • formát A4 – na laserových 2 Kč/str., na ostatních 3 Kč/str.
 • formát A4 – barevný tisk: celá strana – 20 Kč/str., půlstránka – 15 Kč/str., menší rozsah než půlstránka – 10 Kč/str.

Kopírování na magnetický nosič:

  • Disketa – 10 Kč/kus
  • CD – 15 Kč/kus
  • DVD – 20 Kč/kus
  • Videonahrávka – dle skutečných nákladů

Poštovné dle aktuálního ceníku České pošty, a. s.
Mzdové náklady za zpracování a vyhledávání 75,- Kč za každou započatou půlhodinu

Stížnosti

 • stížnosti se podávají poštou, elektronicky i ústně; telefonicky se stížnosti nepřijímají a neevidují
 • pověřenou osobou je zástupce ředitele školy Mgr. Lucie Krausová
 • o ústní stížnosti je se stěžovatelem sepsán zápis
 • pokud stěžovatel požádá o utajení totožnosti, postupuje se šetření stížnosti bez informací, které by mohly stěžovatele identifikovat
 • pokud je utajení stěžovatele překážkou řádného prošetření stížnosti, je požádán o udělení souhlasu s uvedením údajů o jeho osobě
 • stížnost nevyřizuje osoba, proti níž je stížnost směřována
 • stížnost se prošetří a informuje stěžovatel zpravidla do 30 dnů

Výroční zpráva o poskytování informací
Je zpracována vždy do 1. března za uplynulý kalendářní rok a je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Zpracováno s použitím Pokynu MŠMT č. j. 31 479/00-14 ze dne 8. 11. 1999

V Moravském Krumlově 21. listopadu 2008
RNDr. František Vrána
ředitel školy