Školní pokusy 2014

Dilatace (roztažnost) látek
Ve fotogalerii je zachycena dilatace (roztažnost) silničního mostu přes řeku Rokytnou a dilatace kolejnic u vlakové vlečky z rakšického nádraží v zimě a v létě. Protože je tento jev známý,  je potřeba s roztažností počítat již při konstrukci a následné stavbě. Dilatační spára vozovky mostu je provedena dobře, avšak krycí plech této spáry na chodníku byl vyroben širší než měl být. Při jeho výrobě právě s touto dilatací neuvažovali a kryt se při letních teplotách zdeformoval. U mezery mezi kolejnicemi je patrné „zkrácení“ o 15 mm při délce kolejnice 25 m.

Josef Škoda


Fotogalerie: Dilatace (roztaznost) látek


Skupenské teplo tání vody
Ve fotogalerii jsou zachyceni žáci při měření skupenského tepla tání vody. Je třeba led teploty 0 °C a horká voda teploty 100 °C. Vlastní měření musí proběhnout rychle kvůli úniku tepla a kvůli přesnosti měření. Části žáků se podařilo ověřit tabulkové hodnoty s minimální odchylkou, někteří žáci se však od správného výsledku lišili o desítky procent. Avšak i to patří k fyzikálnímu zkoumání.

Josef Škoda

Fotogalerie: Skupenské teplo tání vody


Elektrické pole
Pojem elektrické pole se velmi obtížně teoreticky vysvětluje. Velmi stručně řečeno - je to prostor kolem zelektrovaného tělesa, ve kterém se projeví silové účinky na jiné těleso, které se v tomto poli nachází. Ve videu „Tvar siločar elektrického pole“ je znázorněn průběh siločar, které tvar tohoto pole znázorňují. Ve videu „Živé elektrické pole“ je kromě tohoto tvaru znázorněn také pohyb drobných částeček mezi kladným a záporným pólem zdroje. Pokus se provádí s dětskou krupicí, která se nasype na tenkou vrstvu stolního oleje. Tento pokus mimo to modeluje také pohyb částic (elektronů či iontů) v běžném elektrickém obvodu, kdy elektrické pole působí na částice v tomto poli a kdy se všechny částice pohybují současně (ne postupně). Při tomto pokusu poukazujeme na bezpečnost při zacházení s elektrickými přístroji, které jsou připojeny do rozvodné sítě o napětí 230 V, kdy přítomná elektřina není vidět, avšak při kontaktu rukou nebo jinou částí těla s neizolovanou (tzv.živou) částí, může způsobit závažný úraz.

Josef Škoda

Videa:
Tvar siločar elektrického pole (AVI)
Tvar siločar elektrického pole (WMV)
Živé elektrické pole (AVI)
Živé elektrické pole (WMV)


Měření tření 2014 a Ověření Ohmova zákona 2014
Ve fotogalerii v položce „Měření tření 2014“ jsou zachyceni žáci 7. ročníku při měření smykového tření a při stanovení součinitelů smykového tření v klidu a při pohybu na různých stykových plochách. Při těchto měřeních jsme využívali připravené DUMy. (DUM = digitální učební materiál.) Dospěli jsme k zajímavým výsledkům, někdy byly velmi přesné – odpovídající tabulkovým hodnotám, někdy jsme se však zásadně lišili. Cílem však je propojení teorie s praxí a získávání žákovských kompetencí podle ŠVP. V položce „Ověření Ohmova zákona 2014“ jsou zachyceni žáci 8. ročníku při vlastním měření elektrických veličin. Učí se manipulovat s elektrickými měřicími přístroji, vyhodnocovat měření a opět srovnávat teorii s praktickými výsledky. A také srovnat sami sebe se G.S.Ohmem, který toto měření prováděl asi před 180 lety s mnohem skromnější technikou.

Josef Škoda

Fotogalerie:
Ověření Ohmova zákona
Měření tření

JAZYKOVÉ VERZE

cz  en  de

VYHLEDÁVÁNÍ

AKTUALITY